27 Aralık 2008 Cumartesi

imar davaları rehberi kitabı Cafer ERGEN seçkin yayınevi 0312 4353030

 
İçindekiler
Önsöz
Kısaltmalar
BİRİNCİ BÖLÜM
İDARİ YARGIDA İMAR DAVALARININ AÇILMASI
GİRİŞ
I. İDARİ YARGI DAVALARI
A. İptal Davaları
B. Tam Yargı Davaları
C. İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar
II. İPTAL DAVALARI
III. TAM YARGI DAVALARI
IV. BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ İLE VERGİ MAHKEMELERİ
V. DAVA AÇMA EHLİYETİ
A. İdari Yargıda Sübjektif Ehliyet
B. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 14. Maddesi Uygulaması
VI. DAVA AÇMA SÜRESİ
A. İdari Yargıda Dava Açma Süresinin Özellikleri
B. İmar Planlarına Karşı Dava açma Süresi
1. İmar Planlarının Kesinleşmesi
2. İmar Planlarına Karşı Dava Açma Süresi
3. İmar Planlarına Karşı Uygulama İşlemi Üzerine Dava Açılması
4. İmar Planı Davalarında Hukuka Aykırılık Nedenleri
C. İmar Uygulamalarına Karşı Dava Açma Süresi
1. Parselasyon İşlemlerinin Kesinleşmesi
2. Parselasyon İşlemlerine Karşı Dava Açma Süresi
3. Parselasyon İşlemlerinde Hukuka Aykırılık Nedenleri
4. Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) İle İlgili Uyulması Zorunlu Kurallar
5. İmar Uygulamasına Giren Kadastro Parselinin Dağılımı
D. Kamulaştırma İşlemlerine Karşı Dava Açma Süresi
E. İmar Mevzuatında Bulunan Yönetmelikler Listesi
VII. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI (İKİ KOŞULUN BİRLİKTE GERÇEKLEŞMESİ)
VIII. YARGI KARALARININ UYGULANMAMASI ÜZERİNE TAZMİNAT DAVASI AÇMA SÜRESİ
İÇTİHATLAR
IX. İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMAMASI İLE İLGİLİ DANIŞTAY İÇTİHATI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU KARARI
X. İDARİ YARGI (İPTAL VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI) KARARLARININ UYGULANMAMASI İLE İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU KARARI
XI. İDARİ YARGIDA DAVA DİLEKÇESİNİN ŞEKLİ
XII. İMAR PLANLARINA KARŞI İPTAL DAVASI AÇILMASI
XII. İMAR UYGULAMALARINA DAVA AÇILMASI
XIV. İMAR DURUMU VE İNŞAAT RUHSATLARINA KARŞI İPTAL DAVASI AÇILMASI
XV. MÜHÜRLEME VE YIKIM KARARLARINA KARŞI İPTAL VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI DAVASI AÇILMASI
XVI. İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI İPTAL DAVA AÇILMASI 82
XVII. KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNE KARŞI DAVA AÇILMASI 83
İKİNCİ BÖLÜM
İMAR PLANI DAVALARI
I. İMAR PLANLARI
İÇTİHATLAR
II. İMAR PLANLARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ
İÇTİHATLAR
A. İmar Planları İle İnşaat Ruhsatlarına Karşı Dava Açma Süresi
İÇTİHATLAR
B. İmar Planları İle İmar Uygulamasına Karşı Birlikte Dava Açma Süresi
İÇTİHATLAR
C. Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı, İmar Uygulaması ve İnşaat Ruhsatına Karşı Dava Açma Süresi
İÇTİHATLAR
D. İmar Planlarına Karşı Dava Açma Süresi Geçirildikten Sonra Yapılması Gereken Başvurular
İÇTİHATLAR
D. İmar Planlarına Askı Süresi İçinde Veya Daha Sonra Yapılacak İtirazın Dava Açma Süresine Etkisi
İÇTİHATLAR
III. İMAR PLANLARININ İPTALİ HALİNDE HUKUKİ DURUM
İÇTİHATLAR
IV. İMAR PLANLARININ İPTAL SEBEPLERİ
A. Yeterliliğe Sahip Plan Müellifinin Olmaması
İÇTİHATLAR
B. Teknik Zorunluluk
İÇTİHATLAR
C. Sosyal ve Teknik Alt Yapı Alanlarının Değiştirilmesinde Eşdeğer Alan Ayrılmaması
İÇTİHATLAR
D. Şehircilik İlkeleri, Planlama Esasları ve Kamu Yararına Aykırılık Olması Durumu
İÇTİHATLAR
E. İmar Planı Tadilatı İle Tek Bir Alanda Fonksiyonel Değişiklik Yapılarak Plan Bütünlüğünü
Bozulması
İÇTİHATLAR
F. İlk Kez Yapılan veya Değiştirilen İmar Planlarının Üst Ölçekteki Planlara Uymaması
İÇTİHATLAR
G. İmar Planlarının Değiştirilmesine İlişkin Usul Kurallarına Uyulmaması
İÇTİHATLAR
H. Resmi Kurum Alanlarında Yatırımcı Kuruluşun Görüşünün Alınmaması
İÇTİHATLAR
İ. Eksik İnceleme
İÇTİHATLAR
J. Bilirkişi İncelemesi Yapılmadığı Gerekçesi
İÇTİHATLAR
K. İptal Kararlarına Uyulmaması
İÇTİHATLAR
L. Turizm Alanları İle İlgili İptal Kararları
İÇTİHATLAR
V. İMAR PLANLARINDA KISITLILIK DURUMU
A. 3194 sayılı İmar Kanunu’na Göre Durum
B. Anayasa Mahkemesinin Görüşü
C. Danıştay 6. Dairesinin En Son İçtihadına Göre Durum
D. İmar Planı Değişikliğine Dair Başvurunun Şehircilik İlkeleri, Planlama Esasları ve Kamu Yararı Açısından Uygun Olmaması Halinde Uygulama
1. Şehircilik İlkeleri
2. Planlama Esasları
3. Kamu Yararı
4. Planlama ve İmar Kanunu Tasarısı Taslağı İle Gelecek Düzenleme
5. Danıştay 6. Dairesi Karar Örnekleri
6. İmarda Kısıtlı Durumlardan Kurtulmanın Yolu
VI. İMAR PLANLARINDA KISITLI TAŞINMAZLARIN VERGİ SORUNU
A. Taşınmazların Kısıtlılığıyla İlgili Yasa Hükümleri
B. İmar Planlarıyla Kısıtlanan Taşınmazların Vergi Sorunu
İÇTİHATLAR
C. Danıştay’ın Kısıtlı Taşınmazlar İçin Ödenecek Emlak Vergisi İle İlgili İçtihat Özetleri
VII. KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARINDA İMAR PLANLAMASI SORUNU
A. Genel Açıklama
B. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim İle İlgili Mevzuat
C. Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulamaları
D. Belediyelerin Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulamalarında İmar Planları
E. İmar Planları Değişikliklerinde Uyulması Zorunlu Olan Şehircilik İlkeleri, Planlama Esasları ve
Kamu Yararı
F. Plan Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik Hükümlerine Göre İmar Planları
G. Plan Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik Hükümlerine Göre İmar Planı Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esaslar
H. Kentsel Dönüşüm Sorunu
VIII. İLÇE (ALT) BELEDİYELERCE HAZIRLANAN UYGULAMA İMAR PLANLARINDA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN YETKİLERİ
İÇTİHATLAR
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ DAVALARI
I. GENEL AÇIKLAMA
II. İMAR UYGULAMASI ÇEŞİTLERİ
III. İMAR UYGULAMASI TANIMLARI
A. 18. Madde Uygulaması
B. 10/c Uygulaması
C. Ek Madde 1 Uygulaması
IV. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ İDARİ DAVA AÇMA SÜRELERİ
A. Parselasyon İşlemlerine Karşı Dava Açma Süresi
İçtihatlar
Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararı
B. İmar Uygulamalarına İlişkin Davalarda Diğer Süreler
İÇTİHATLAR
Karar Özetleri
V. AYNI YERDEN İMAR PARSELİ TAHSİSİNİ ENGELLEYEN HUSUSLAR
VI. HAK SAHİPLERİNE AYNI YERDEN PARSEL TAHSİSİ OLANAĞINI KALDIRAN ZORUNLULUK DURUMLARI
İÇTİHATLAR
A. Hukuki Zorunluluk
İÇTİHATLAR
B. Teknik Zorunluluk
İÇTİHATLAR
C. Fiili Zorunluluk
İÇTİHATLAR
VII. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI VE İPTAL KARARLARININ İNFAZINDA YAŞANAN SORUNLAR
A. Yürütmenin Durdurulması ve İptal Kararlarının Uygulanması
İÇTİHATLAR
YARGITAY İÇTİHATI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU
B. Yürütmenin Durdurulması Konusunda Karar Özetleri
C. İmar Uygulamasına Dayanak Alınan İmar Planının İptal Edilmesi Halinde Uygulama
İÇTİHATLAR
D. İptal Davası Açılmasının Diğer Taşınmaz Maliklerine Etkisi
E. İmar Uygulaması Sonrasında Tazminat Durumu
İÇTİHATLAR
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YAPI (İNŞAAT) RUHSATI DAVALARI
I. İMAR DURUMU
II. YAPI RUHSATI BAŞVURUSU
III. İNŞAAT RUHSATI İÇİN BAŞVURUDA ARANILACAK BELGELER
IV. BELEDİYE VE VALİLİKLERCE RUHSAT VE EKLERİNİN İNCELENMESİ
V. YAPININ UYACAĞI KURALLAR
A. İmar Planı
1. Uygulama İmar Planı Çeşitleri
2. 1/1000 Ölçekli İmar Planında Düzenlenen Hususlar
B. Yönetmelik
1. Tip İmar Yönetmeliği
2. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
a. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak Esaslar
b. Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik
Alanlarında Uygulanacak Esaslar
c. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışındaki Yerleşme Alanı Dışında Kalan (İskân Dışı) Alanlarda Uygulanacak Esaslar
C. Ruhsat ve Ekleri
VI. İNŞAAT RUHSATLARI AÇISINDAN KAZANILMIŞ HAK DURUMU
A. İnşaat Ruhsatlarının Hukuki Niteliği
B. İnşaat Ruhsatını Verecek Merci
C. Kazanılmış Hak
D. Danıştay’a Göre İnşaat Ruhsatlarında Kazanılmış Hak
E. İnşaat Ruhsatları Verilmesi Sırasında Uyulması Gereken Düzenlemeler
F. İmar Planlarının Değişmesi Halinde İnşaat Ruhsatlarının Durumu
1. İnşaat Yapılması Sırasında İmar Planının Değişmesi Halinde İnşaat Ruhsatının Kazanılmış Hak
Durumu
2. İnşaat Bittikten Sonra İmar Planının Değişmesi
3. İnşaat Ruhsatı İle İmar Planının Mahkemece İptal Edilmesi
4. İmar Planının Yargı Yerince İptal Edilmiş Olması
E. Binanın Yıkılıp Yeniden Yapılmak İstenmesi Halinde Kazanılmış Hak
F. İmar Durumu (Çap) Belgesinin İptal Edilmesi Halinde Kazanılmış Hak.
G. Parselasyon İşleminin İptal Edilmiş Olması Halinde İnşaat Ruhsatının Durumu
H. Af Yasaları Nedeniyle Ruhsata Bağlanan Yapılar Yönünden İnşaat Ruhsatlarının Kazanılmış Hak Durumu
İ. Çevredeki Yapılaşmalar Yönünden Kazanılmış Hak Durumu
J. Ruhsat Müddeti Açısından Kazanılmış Hak
K. İnşaat Ruhsatını Veren Makamca Geri Alınması (İptal Edilmesi)
L. Taşınmaz Malikinin Değişmesi Halinde İnşat Ruhsatlarının Kazanılmış Hak Durumu
M. Sit Alanı İlan Yerlerde Kazanılmış Hak
İÇTİHATLAR
VII. GEÇİCİ İNŞAAT RUHSATI ALINABİLMESİ İÇİN ARANILAN KOŞULLAR
İÇTİHATLAR
VIII. KÖYDEKİ YAPILAR
A. Genel Açıklama (27. Madde)
B. Ruhsata Tabi Olmayan Yapılar ve Uyacakları Esaslar
C. Köylerdeki Yapıların Ruhsatlandırılma Çalışmaları
D. Mücavir Alanlarda (Belediye Sınırları Dışında) İmar Uygulamaları
İÇTİHATLAR
BEŞİNCİ BÖLÜM
MÜHÜRLEME, YIKIM VE İMAR PARA CEZALARI DAVALARI
I. YAPININ MÜHÜRLENMESİ
A. Mühürleme İşleminde Riayet Edilecek Hususlar
B. Yapının Durdurulmasının Sonucunda Yapılacak İşlemler
İÇTİHATLAR
II. KAÇAK YAPIYA İDARİ PARA CEZASI
A. Yeniden Değerleme Oranı
B. Yıllara Göre İmar Para Ceza Miktarları
C. İmar Para Cezaları Hangi Limitten Verilmeli
III. 3194 SAYILI İMAR KANUNU’NDA BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
DANIŞTAY İÇTİHATLARI
ALTINCI BÖLÜM
KAMULAŞTIRMA DAVALARI
I. KAMULAŞTIRMA DAVALARI
II. KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA SÜRE
İÇTİHATLAR
YEDİNCİ BÖLÜM
KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE
TABİAT VARLIKLARI
I. KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI
II. KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMA ALANI
İLE İLGİLİ KARAR ALMA YETKİSİ
III. TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI VE BUNLARIN KORUNMA ALANLARI KAMULAŞTIRMASI
IV. SİT ALANLARINDA GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI
İLE KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI
V. KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ TESPİTLERDE DEĞERLENDİRME KISTASLARI
VI. KORUMA BÖLGE KURULLARININ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ŞEKLİ
VII. 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNA GÖRE YIKIM
VIII. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU İLKE KARARI
A. Kentsel Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları
B. Tarihi Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları
C. Tescil Kaydının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin İşlemler
D. I. ve II. Derecede Arkeolojik Sit Alanlarındaki Ören Yerlerinde Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Sergilenmesine Yönelik Mekanların Oluşturulması
E. Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları
F. Doğal (Tabii) Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları
G. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımları
H. Sit Alanları İle Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bitişik Parselleri ve Koruma Alanlarındaki Tescilsiz Yapıların Bakım ve Basit Onarımları
İ. Kentsel Arkeolojik Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları
J. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tescil Kaydının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin İşlemler
K. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Doğal (Tabii) Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları İle İlgili İlke Kararı
L. Kurul Kararlarına Karşı İdare Mahkemelerinde Açılan Davaların Sonuçlandırılmasından Önce,
Kurula Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi
IX. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARININ YAPIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ
X. 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU'NUN 13 VE
14 ÜNCÜ MADDELERİ GEREĞİNCE YÜRÜTÜLEN İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE
İÇTİHATLAR
SEKİZİNCİ BÖLÜM
DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ
I. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BAŞVURU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
A. Mahkemenin (A.İ.H.M.) Görev Alanı
I. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BAŞVURU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  
A. Mahkemenin (A.İ.H.M.) Görev Alanı
B. Mahkeme’ye (A.H.İ.M.’E) Nasıl Başvurulur
C. Başvuru İçin Çok Önemli Açıklama
II. İDARİ YARGIDA AÇILACAK DAVALARA İLİŞKİN DAVA DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
A. Uygulama İmar Planı Tadilatına (Değişikliğine) Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği
B. Hukuka Aykırı Olarak Yapılan (Genel) İmar Planına Dayalı Olarak Komşu Taşınmaza İnşaa Ruhsatı Verilmesi Halinde, İnşaat Ruhsatıyla Birlikte Dayanağı İmar Planına Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği.
C. Nazım İmar Planına Aykırı Olarak Uygulama İmar Planında Değişiklik Yapılarak, Bu Değişiklik Sonucunda Komşu Taşınmaza İnşat Ruhsatı Verilmesi Halinde, 1.1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İle İnşaat Ruhsatına Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği.
D. Yetkili Plan Müellifine Yaptırılmayan 1.1000 Ölçekli İmar Planına Dayalı Olarak Komşu Taşınmaza İnşaat Ruhsatı Verilmesi Üzerine, Bu İnşaat Ruhsatı ve Dayanağı İmar Planının Birlikte Dava Konusu Edilmesi Halinde, Dava Dilekçesi Örneği
E. İmar Planına Aykırı Olarak Düzenlenen İmar Durumu Belgesinin İptali İçin Açılacak Davada
Dilekçe Örneği.
F. İmar Planında Taşınmazın Uzun Yıllar Yeşil Alanda Kalması Sonucu, Taşınmaz Üzerindeki Kısıtlılığın İmar Planı Tadilatı Yapılması, İmar Uygulaması Yapılması, Taşınmazın Kamulaştırılması Yada Satın Alınması Yöntemlerinden Birini Kullanmak Suretiyle Kısıtlılığın Kaldırılmasına İlişkin Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi İçin Açılacak Davada Dilekçe Örneği.
G. İnşaat Ruhsatı Başvurusunun, İmar Planında Yapılan Tadilat Sonrasında Taşınmazın Konut Alanından Çıkartılarak Yeşil Alana Tahsis Edildiğinden Bahisle Reddedilmesi Halinde, İnşaat Ruhsatı Verilmemesine İlişkin İşlem İle Bu İşlemin Dayanağı Olan İmar Planı Tadilatı (Değişikliği) İşlemlerinin İptali İstemiyle Açılacak Davada Dilekçe Örneği
H. Yürürlükteki İmar Planına Uygun Olarak Alınan İnşaat Ruhsatına Dayalı Olarak Yapılan Bina Hakkında, Daha Sonra İmar Planı Değiştiğinden Bahisle Binanın Yeni Plana Aykırı Kısımları Hakkında Yıkım Kararı Alınması Halinde Bu İşleme Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği
İ. İmar Planına Uygun Olarak İnşaat Ruhsatı Alınıp Yapıya Başlandıktan Sonra İmar Planında Değişiklik Yapılacağı Yada Değişiklik Yapıldığı Gerekçesiyle İnşaatın Durdurulmasına İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılacak Davada Dilekçe Örneği
J. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Uyarınca İmar Uygulaması Yapılmasına İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılacak Davada Dilekçe Örneği
K. İmar Planına Aykırı Olarak Yapılan İmar Uygulamasına Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği
L. Genel Olarak İmar Uygulamasına Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği
M. İmar Planına Dayalı Kamulaştırma İşlemi İle İmar Planına Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği
N. Kamu Yararı Kararına Dayalı Kamulaştırma İşlemine Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği
O. 3194 sayılı Yasanın 18. Maddesine Göre Yapılan İmar Uygulaması Sırasında Müşterek
Mülkiyetin Ferdileştirilmesi Nedeniyle Açılacak Davada Dilekçe Örneği
P. Yoldan İhdasların DOP Hesabına Katılmayıp Belediye Adına Parsel Oluşturulmasına İlişkin İmar Uygulamasına Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği
R. İmar Uygulamasına Dayanak Yasa Maddesi Olarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi, 2981/3290 sayılı Yasanın 10/c Maddesi ile Ek Madde 1 Hükümlerinin Dayanak Alınarak Yapılan
İmar Uygulamasına Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği
S. İmar Plânında Yolda ya da Yeşil Alanda Kalan Taşınmazın Dağıtım Sonrasında Çok Uzak ve
Ekonomik Yönden Düşük Değerde Olan Yerden Tahsis Yapılması Üzerine Açılacak Davada
Dilekçe Örneği.
Ş. Yasal Koşulların Bulunmamasına Rağmen EK-1 Madde Uygulaması Yapılması Halinde Açılacak Davada Dilekçe Örneği
T. Aynı Alanda İkinci Kez Yapılan İmar Uygulamasında DOP Alınmayacağına İlişkin İddia İle Açılacak Davada Dilekçe Örneği U. Genel Temyiz Dilekçesi Örneği
Ü. Genel İptal Davası Dilekçe Örneği
V. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesi İmar Para Cezası Verilmesine İlişkin İşlemin İptali
İstemiyle Açılacak Davada Dilekçe Örneği
Kaynakça 
Kavram Dizini

13 Aralık 2007 Perşembe

imar hukukçusu Cafer Ergen den imar hukuku ile ilgili içtihatlar. imar hukukçusu idari yargı uzmanı

 Açık çıkma niteliğinde bulunan balkonun ruhsat gerektirdiği, kullanılan malzemenin panjur olduğu ve seyyar olması nedeni ile ruhsat gerektirmediği gerekçesiyle dava konusu yıkım ve para cezasına ilişkin işlemlerin iptali yolundaki idare mahkemesi kararınd
· 2577 sayılı Yasa'nın 7 ve 8. maddelerinde; idari dava açma süresi ile bu sürenin hesaplanmasında uygulanacak olan genel esaslar düzenlenerek ve dava açma süresinin tebliğ tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlayacağı öngörüldüğünden, dava açma sür
· Davacı 2577/10. Madde uyarınca inşaat ruhsatı verilmesi istemiyle kaymakamlığa başvurmuş ise de, bu başvuru dilekçesi ilgili belediyeye gönderildiğinden ve aynı gün kayıtlara girdiğinden 60 gün içinde cevap verilmemesi üzerine oluşan zımni ret işleminin k
· 2577 sayılı idari yargılama usulü kanunu'nun 10. maddesi gereğince dava açılmayan hallerde idarenin altmış günlük sürenin geçmesinden sonra kendiliğinden veya ilgilinin başvurusu üzerine cevap vermesi halinde dava açma süresinin yeniden işlemeye başlayaca
· Kamulaştırılan taşınmazın malikinin taşınmaz ile mülkiyet ilişkisi sona erdiğinden, imar planının iptali istemiyle açtığı davada dava açma ehliyetinin bulunmadığı hk.
· Davacının imar planı değişikliği isteminin reddine ilişkin, hem de davacıya ait diğer parsele yönelik imar planı değişikliğini içeren belediye meclis kararının askıya çıkarılarak ilan edilmesi ve askı süresi içinde bu karara itiraz edilmemesi halinde dava
· Organize sanayi bölgesinde imar para cezası verilmesi yolunda karar almaya belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyelerin yetkili olduğu hk.
· İmar kanunun imar planlarının yapılması hususunda ilgili idarenin yetkisini yer yönünden sınırlandırdığı hk.
· İmar planı dava konusu edilmediğinden, bu plana uygun verilen inşaat ruhsatının imar planının hukuken geçerli olmadığından bahisle iptal edilmesinde, hukuka uyarlık bulunmadığı hk.
 2981 sayılı yasanın 3290 sayılı yasa ile değişik ek-1 maddesinin 3194 sayılı yasanın 18.maddesi uyarınca yapılacak parselasyon işlemlerini tamamlayıcı nitelikte uygulama yapılmasına olanak sağladığı, bu maddenin amacının özel parselasyona dayalı olarak ve
· Belediye hizmet alanında taşınmazın hangi amaçla kullanılacağı belirtilmesi gerektiği ve nazım imar planında parselasyon işleminin sonuçlarını yaratacak nitelikte plan notu hükümleri öngörülmesinin mevzuata aykırı olduğu hk.
· 42. maddede yer alan para cezası “Para Cezası" nın alt ve üst sınırları arasında takdir hakkı nasıl kullanılacaktır. İdareler bu konuda sınırsız takdire sahip midir? Yoksa belli ölçütlere uymaları gerekir mi? Bu konulara ilişkin düzenleyici işlem bu
· İmar planına uygun olarak yapılan ve biten yapıya ait ruhsat ve yapı kullanma belgesinin anılan taşınmazda konut yapımına izin veren ve ruhsatın dayanağı olan plan değişikliğinin iptal edildiği gerekçesiyle iptalinde, davacıların kazanılmış haklarının var
· İmar planında ilköğretim alanına ayrılan davacılara ait taşınmazın kamulaştırılmasından vazgeçildiğine ilişkin görüş verilmesi yolundaki başvurunun reddine ilişkin dava konusu edilen Milli Eğitim Müdürlüğü işlemi ise 3194 sayılı Yasanın 13. maddesinin 3.
· 2981 sayılı yasa uyarınca ifraz işlemi yapılamayacağı, ifraz işleminin diğer paydaşların muvafakatiyle 3194 sayılı Yasa uyarınca yapılabileceği hk.
· Plan değişikliği yapılması istemiyle yapılan başvurunun belediye meclisince, ifraz ve tevhid yapılması istemiyle yapılan başvurunun ise belediye encümenince incelenerek karara bağlanması gerektiği, davacı tarafından imar planı değişikliği istemli başvurun
Daha bir çok (binlerce karar) http://www.imarhukukcusu.com adresinde bulunmaktadır. Üye olmadıysanız ziyaret de etmediniz mi?.Oysa Türkiyenin imar hukukuk alanında tek web sayfasını hemen ziyaret edebilirsiniz.

2 Aralık 2007 Pazar

İmar Mevzuatı kitabının içeriği Cafer Ergen

KANUNLAR

1. İmar Kanunu
2. İmar Ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
3. Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
4. Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun
5. Kamulaştırma Kanunu
6. Gecekondu Kanunu
7. Belediye Kanunu
8. Büyükşehir Belediyesi Kanunu
9. Kıyı Kanunu
10. Yapı Denetimi Hakkında Kanun
11. İl Özel İdaresi Kanunu
12. Toplu Konut Kanunu
13. Boğaziçi Kanunu
14. Vakıflar Kanunu
CD’de Yer Alan Kanunlar
1. Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
2. İstanbul Boğaz Köprüsü Ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfiyesi Hakkında Kanun
3. Çevre Kanunu
4. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu
5. Kat Mülkiyeti Kanunu
6. Turizmi Teşvik Kanunu
7. Arsa Üretimi Ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
8. Köy Kanunu
9. Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun
10. Tapu Kanunu
11. Tapulama Ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun
12. Kadastro Kanunu
13. Aslında Vakıf Olan Tarihi Ve Mimari Kıymeti Haiz Eski Eserlerin Vakıflar Umum Müdürlüğüne Devrine Dair Kanun
14. Harita Ve Planlara Ait İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun
15. Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun
16. Konut İnşaatında Ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim Ve Harç İstisna Ve Muaflıkları Tanınması Hakklnda Kanun
17. Mühendislik Ve Mimarlık Hakkında Kanun
18. Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Kanunu
19. Bayındırlık Ve İskan Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
20. Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu
21. İller Bankası Kanunu
22. Milli Parklar Kanunu
23. Sular Hakkında Kanun
24. Köy İçme Suları Hakkında Kanun
25. Taşkın Sulara Ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu
26. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27. Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındakanun
28. Kadastro Kanunu
29. Tapulama Ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun
30. Emlak Vergisi Kanunu
31. Belediye Gelirleri Kanunu
32. Afetten Doğan Zararların Giderilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
33. Orman Kanunu
34. Zeytinciliğin Islahı Ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun
35. Karayolları Trafik Kanunu
36. Mera Kanunu
37. Milli Parklar Kanunu
38. Milli Ağaçlandırma Ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu
39. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
40. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
41. Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
42. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun
43. Kuzey Ankara Gırışı Kentsel Dönüşüm Projesı Kanunu
44. Maden Kanunu
45. Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun
YÖNETMELİKLER

1. 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği
2. 3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelik
3. 3290 Sayılı Kanun İle Bazı Maddeleri Değiştirilen Ve Bazı Maddeler Eklenen 2981 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
4. Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkındaki Yönetmelik
5. Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması Ve Satışına Dair Genel Yönetmelik
6. Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği
7. Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
8. Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği
9. Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif Ve Müellif Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik
10. İmar Kanununun 18 İnci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik
11. İmar Kanununun 38 İnci Maddesinde Sayılan Mühendisler, Mimarlar Ve Şehir Plancıları Dışında Kalan Fen Adamlarının Yetkî, Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
12. İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği
13. Karayolları Kenarlarında Yapılacak Ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik
14. Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
15. Kontrol Yönetmeliği
16. Otopark Yönetmeliği
17. Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik
18. Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik
19. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
20. Yapı Denetimi Uygulama Usul Ve Esasları Yönetmeliği
21. Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik
22. Koruma Amaçlı İmar Planları Ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi Ve Müelliflerine İlişkin Usul Ve Esaslara Ait Yönetmelik
23. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tespit Ve Tescili Hakkında Yönetmelik
24. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
25. Katı Atıkların Kontrolu Yönetmeliği
26. Asansör Yönetmeliği
27. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları Ve Denetimine Dair Yönetmelik
28. Tasarrufu Kısıtlanan Bina, Arsa Ve Arazi Hakkında Yönetmelik
29. Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil Ve Tahliye Yönetmeliği
30. Altyapili Arsa Üretimi Ve Bu Arsalarin Tahsis Yoluyla Satişina Ilişkin Yönetmelik
31. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
32. Sivil Müdafaa Bakımından Şehir Ve Kasaba Planlarıyla Mühim Bina Ve Tesislerde Tatbik Olunacak Esaslar Hakkında Nizamname
33. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği
34. İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği
35. Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği
36. Tarım Arazilerinin Korunması Ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik
37. Askeri Yasak Bölgeler Ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği
CD’de Yer Alan Yönetmelikler
1. 3290 Sayılı Kanun İle Bazı Maddeleri Değiştirilen Ve Bazı Maddeler Eklenen 2981 Sayılı Kanun Gereğince Kurulan Fonun Harcama Esaslarını Düzenleyen Yönetmelik
2. Afet Harcamaları Yönetmeliği
3. Afetler Sebebiyle Edinilen Bina Arsa Ve Arazilerden Arta Kalanların Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik
4. Belediyeler İmar Uygulamaları Yardım Yönetmeliği
5. Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması Ve Satışına Dair Genel Yönetmelik
6. Belediyelerin Kentsel Altyapı İhtiyaçları İçin Tahsis Edilen Ödeneğin Kullanımına İlişkin Yönetmelik
7. Büyük Ölçekle Haritaların Yapım Yönetmeliği
8. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik
9. Tescile Konu Olan Harita Ve Planlar Yönetmeliği
10. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
11. Kesin İnşaat Yasağı Getirilen Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Sit Alanlarındaki Taşınmaz Malların Hazineye Ait Taşınmaz Mallar İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik
12. Çevre Denetimi Yönetmeliği
13. Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
14. Millî Parklar Yönetmeliği
15. Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Ve Koruma Bölge Kurulları Çalışmaları İle Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmelik
16. Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği
17. Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Bulanlara, Haber Verenlere Ve Yakalayan Kamu Görevlilerine Verilecek İkramiye İle İlgili Yönetmelik
18. Tarihi Ve Bedii Değeri Olan Taşınmaz Malların Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelik
19. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Çevre Koruma Projelerinin Yaptırılması Esaslarına Dair Yönetmelik
20. Arsa Ofisi Kanunu Uygulama Yönetmeliği
21. Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği
22. Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Yönetmeliği
23. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
24. 1164 Sayılı Arsa Üretimi Ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 11 İnci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
25. Mera Yönetmeliği
26. Koruma, Uygulama Ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik
27. Afet Sebebiyle Yapılan Ve Yapılacak Olan Binaların Borçlandırma Bedellerinden Yapılacak İndirimler Hakkında Yönetmelik
28. Toplu Konut İdaresi Kaynaklarının Kullanım Şekline İlişkin Yönetmelik
29. Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliği
30. Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
31. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) İle Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet Ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik
32. Orman kanununun 35. Maddesindeki yapı sistemlerinin tesbiti ve uygulanmasına dair yönetmelik
33. İstanbul İmar Yönetmeliği Yönetmeliği
34. Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği
35. İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği
36. Bursa Büyükşehir Belediyesi
37. Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı Ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik
38. Belediye Fen Elemanlarını Geliştirme Kursu Yönetmeliği
39. Harita Ve Harita Bilgilerini Temin Ve Kullanma
40. Hazineye, Katma Bütçeli Kuruluşlara, Belediyelere Veya İl Özel İdarelerine Ait Arazi Veya Arsaların Gerçek Veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Devrine İlişkin Yönetmelik
41. Ağaçlandırma Yönetmeliği
42. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
43. Kültür Ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgelerinde Ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması Ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik
44. Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği
45. Zeytinciliğin Islahı Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelik
46. 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği
47. Taşınmaz Malların Sınırlandırma,Tespit Ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmelik
48. Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir Ve Bölge Planlama Ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği
49. Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması Hakkında Yönetmelik
50. Kadastro Haritalarının Yeniden Düzenlenmesi Ve Tapu Sicilinde Gerekli Düzeltmelerin Yapılmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
51. Karayolu Yolboyu Mühendislik Yapıları İçin Afet Yönetmeliği

Cafer ergen özgeçmiş

ÖZGEÇMİŞİM
1966 yılında Samsun ili, Terme İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Terme İlçesinde tamamladı. Yüksek Öğrenimine Uludağ Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde başlayıp son iki yılını İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümünde başladığı "Yüksek Lisans" öğrenimi tez aşamasında kaldı. 1990 yılında İdarî Yargı Hâkim Adaylığına başladı. 1992 yılında Danıştay Tetkik Hâkimliği görevine atandı. Bu sırada askerlik görevini kısa dönem olarak ifa etti. Daha sonra sırasıyla Trabzon İdare Mahkemesi, Samsun İdare Mahkemesi, Kayseri İdare Mahkemesi ve Afyonkarahisar İdare Mahkemelerinde görev yaptı.
Evli ve üç çocuk babası olup, halen Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığında Tetkik Hâkimi olarak görev yapmaktadır.Yayımlanmış Eserlerim:
A- Kitaplar
1. Arazi ve Arsa Düzenlemeleri (Birini Baskı-2004)
2. Kaçak Yapı (Birinci Baskı-2005)
3. Arazi ve Arsa Düzenlemeleri (İkinci Baskı-2006)
4. Kaçak Yapı (İkinci Baskı-2006)
5. İmar Planları (2006 Baskı)
6. İdari Yargıda Dava Açma Süreleri (2007 Baskı)
7. İmar Mevzuatı (2007 Baskı)
8. İdari Yargılama Usulü Kanunu Şerhi (Basım Aşamasında)
B- Yayımlanmış Makaleler
1. 3194 sayılı İmar Kanunu 18. Madde Uygulamalarının Yasal Dayanakları Yönünden İncelenmesi (Hakemli Statüde Yayınlanmıştır.) (E-Mevzuat Dergisi.)
2. Kentsel Dönüşüm Mü Kentsel Bölüşüm Mü…? (E-Yaklaşım Dergisi.)
3. İmar Planlarını Yapmağa Yetkili Olan İdareler (Mahalli İdareler Dergisi.)
4. İmar Planlarında Kısıtlı Taşınmazların Vergi Sorunu (Mahalli idareler Dergisi.)
5. 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine Göre yapılan Arazi ve Arsa Düzenlemelerinde Yaşanan Sorunlar (Mahalli İdareler Dergisi.)
6. Memur Disiplin Affı Kanunu ve Uygulaması (Terazi Dergisi)
7. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184. maddesinde Yer Alan İmar Kirliliği Suçu Açısından Belediye Görevlilerinin Durumu (Mahalli İdareler Dergisi.)
8. Harcırah Kanununda Eskiye Dönüldü (Türkiye Barolar Birliği Dergisi)
9. İmar Planlarında Kısıtlılık Hali (Mahalli İdareler Dergisi.)

İdari Yargıda dava Açma Süreleri Kitabının İçeriği Cafer Ergen

İ Ç İ N D E K İ L E R

MADDE 7
DAVA AÇMA SÜRESİ

Genel Açıklama
A.İdari Yargıda Dava Açma Süresinin Özellikleri
B.Genel İdari Dava Açma Süresi
Hatalı Ödemelerin Geri Alınmasında Süre
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun Dava Açma Süresine Etkisi
C.Özel Kanunlarda Yer Alan Dava Açma Süreleri
D.Doğrudan Tebliğ Üzerine Dava Açma Süresi
E.İlan Yoluyla Tebliğ Üzerine Dava Açma Süresi
F.Ittıla Üzerine Dava Açma Süresi
G.Dava Açma Süresinin Başlaması, Kesilmesi Ve Yeniden Başlaması
a. Dava açma süresinin başlaması
b. Dava açma süresinin kesilmesi
c. Kesilen dava açma süresinin yeniden başlaması
H.Genel Düzenleyici İşlemlere Karşı Açılacak Davalarda Dava Açma Süresi
a. Doğrudan genel düzenleyici işleme karşı açılacak davada süre
b. Uygulama işlemi üzerine dava açılması

I İMAR İŞLERİYLE İLGİLİ DAVALARDA SÜRE
1- imar Planlarıyla İlgili Davalarda Süre
a. İmar planlarına askı süresi içinde veya daha sonra yapılacak itirazın dava açma süresine etkisi
b. İmar planlarına karşı dava açma süresi
c. İmar planları ile inşaat ruhsatlarına karşı dava açma süresi,
d. İmar planları ile imar uygulamasına karşı dava açma süresi
e. Nazım imar planı, uygulama imar planı, imar uygulaması ve inşaat ruhsatına karşı dava açma süresi
f. İmar planlarına karşı dava açma süresi geçirildikten sonra yapılması gereken başvurular
g. İmar planlarının iptali halinde hukuki durum
2- Parselasyon işlemlerine karşı açma süresi
3-Kamulaştırma İşlemlerine Karşı Açılacak Davalarda Süre
İ Kamu Görevlileriyle İlgili Davalarda Süre
a. Atama ve nakil işlemlerinde süre
b. Disiplin cezalarına karşı açılacak davalarda süre
c. Yolluk (harcırah) ili ilgili davalarda süre
d. Aylık ve diğer parasal haklara ilişkin davalarda süre
K. Yargı Kararlarının Uygulanmasına İlişkin Davalarda SÜRE
M. İdari dava açma sürelerinde mücbir sebep
N Davanın Süre Aşımı Yönünden Ret Edilmesi İle Davanın Ret Edilmesi Arasındaki Farklar
O Dava Açma Süresinin Geçirilmesinin Sonuçları
Ö Davanın Süre Aşımı Yönünden Ret Edilmesinin Sonuçları
P Süre Aşımı Yönünden Ret Edilen Davanın Tekrar Açılabilmesi
R Vergi Davalarında Süre
a. Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde dava açma süresi
b. Tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde dava açma süresi
c. Tevkif yoluyla alınan vergilerde dava açma süresi
d. Tescile bağlı vergilerde dava açma süresi
e. İdarenin dava açması gereken konularda dava açma süresi
S. Davanın Veli Vasi Veya Kayyım Tarafından Takip Edilmesi
Ş. Kamu Denetçiliği Kurumuna Başvurma Halinde Dava Açma Süresinin Durması Ve Devam Etmesi
T. Sürenin Son Gününün Tatile Rastlaması
U. Öğrenci İşlerinde Dava Açma Süresi
Ü. Dava Açma Süresinin İdare Yönünden Bağlayıcılığı
V. Dava Dilekçelerinin Verileceği Yerler
MADDE 8
SÜRELERLE İLGİLİ GENEL ESASLAR
A. Genel Açıklama
B. Dava Açma Süresinin Başlaması
C. Dava Açma Süresinin Hesabında Tatil Günleri
D. Dava açma süresine adli tatilin etkisi
MADDE 9
GÖREVLİ OLMAYAN YERLERE BAŞVURMA
A. Genel Açıklama
B. Adli yargı yerince verilen görev ret kararı üzerine dava dosyasının İdari mahkemesine açılma usulü
C. Adli yargının görev ret kararı üzerine idari yargıda tazminat dava açılması
D. Adi yargıda hakem sıfatıyla açılan davaları
E. Adli yargı tarafından görev ret kararı üzerine sürenin kaçırılmasında durum
MADDE 10
İDARİ MAKAMLARIN SÜKUTU:
A. Genel açıklama
B. İdari makamlara başvuru
C. 10. Maddede düzenlene başvurunun 11. Maddede düzenlenen başvurudan farkı
D. İdarenin cevap vermesi
E. Altı aylık bekleme süresi
F. İdarenin cevabının kesin olmaması
G. Kesin bir işlem tesis edilmeden idarece yürütülmesi gereken bir dizi işlem için öngörülen sürelerin davanın açılmasına ilişkin sürelerin hesaplanmasında dikkate alınamayacağı
H. 10. Madde başvuru üzerine verilen cevaba karşı 11. Maddeye göre üst makama başvuru ve dava açma süresi
İ. İdarenin kendiliğinden cevap vermesi
J. 10. Maddeye göre yapılan başvurunu reddedilmesi üzerine yeni bir gelişme üzerine tekrar aynı makama başvurulması
K. Genel düzenleyici işlemin yargı yerince iptal edilmesi üzerine uygulama
L. Yargı kararlarının yerine getirilmesi için başvuru süresi
M. 10. Maddeye göre açılaçak davada sürenin son gününün adli tatile rastlaması
N. 10. Maddeye göre yapılan başvuru üzerine 12. Maddeye göre tazminat davası açılması
O. İntibak işlemlerine karşı açılacak davaların 2577 sayılı yasanın 10. Maddesi açından değerlendirilmesi
P. 3417 sayılı çalışanların tasarrufa teşvik edilmesi ve bu tasarrufların değerlendirilmesine dair kanun'un uygulaması nedeniyle dava açılmasında süre
Q. İmar Planı Tadilatlarında Dava Açma Süresi
R. Ödeme emrine karşı itiraz
S. Şikayet Yoluyla Maliye Bakanlığına Gidilmesi Halinde Vergi Dairesinin Kesin Ve Yürütülebilir Nitelikte Olmayan İşleminin İptali İstemiyle Açtığı Davanın Durumu
T. 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 124'üncü maddesi hükmü uyarınca şikayet yoluyla Maliye Bakanlığına yapılacak başvuru üzerine dava açılması
U. 1615 sayılı Kanunun 78. Maddesine Göre İtiraz
V. Süregelen Etkiler Doğuran İşlemlerin İptal Edilmesi Halinde Dava Açma Süresi
MADDE 11
ÜST MAKAMLARA BAŞVURMA
A. Genel Açıklama
B. Üst Makamlara Başvurma
C. 2577 sayılı Yasanın 11.Maddesi Açısından Ecrimisil İhbarnameleri
D. 2577 sayılı Yasanın 11. Maddesi Uyarınca Yapılacak Başvuru Üzerine Tesis Edilen İşlem
E. 11. Madde Uyarınca Yapılan Başvuru Üzerine Duran Sürenin Yeniden Başlaması
F. 2577 sayılı yasanın 11. maddesi açısından ilçe idare kurulu kararları
G. 657sayıl Yasanın 117 ve 118. Maddeleri Açısından 2577 sayılı Yasanın 11. Maddesi Uygulaması
H. Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği Açısından 2577 sayılı Yasanın 11. Maddesi Uygulaması
İ. 2577 sayılı Yasanın 11. Maddesi Açısından Rekabet Kurulu Kararları
J. 2577 sayılı Yasanın 11. Maddesi Uyarınca Maliye Bakanlığına Başvurulması Üzerine Dava Açılması
K. 2577 sayılı yasanın 11. Maddesi Açısından Gümrük Vergileri
L. 1615 sayılı Kanunun 176.Maddesi Uyarınca İdarece Yapılan Faiz Hesaplanması İşlemlerine Karşı 2577/11'in Uygulanabilme Durumu
M. 2577 sayılı Yasanın 11. Maddesi Açısından Ödeme Emirleri
MADDE 12
İPTAL VE TAM YARGI DAVALARI
A. Genel Açıklama
B. İptal Kararı Üzerine Toplu Ödemeden Sonra Faiz İçin Tazminat Davası
C. El Koyma Nedeniyle Tzaminat Davası
D. Hukuka Aykırılığı Yargı Kararıyla Saptanan İşlemden Doğan Zararın Ödenmesi Hali
E. Memura Rucü Durumu
F. İptal Ya Da İptal Ve Tam Yargı Davasının Birlikte Açılması
G. Naklen Atama İşlemi İptal Edildiği Sürede Emekliye Ayrılan Memurun Durumu
H. 12. Madeye Göre İptal Üzerine Tam Yargı Davasından Sonra Ortaya Çıkan Zararların Tazmini
İ. İptal Kararı Üzerine Önce Zararın Kabul edilip sonra Bundan Vazgeçilmesi
J. İptal Kararı Üzerine Kanun Yoluna Gidilmesinin Açılaçak Tazminat Davasına Etkisi
K. Karar Düzeltme Aşamasından Sonra Tazminat Davası Açılması
L. Noter Senedi Satışı Sonrası İlişik Kesme Belgesi Verilmemesi
M. Kıdem Tazminatı Davasının Niteliği
N. Belediyelerin Yıkım Kararına Karşı Dava Açılmasa Bile Yıkım Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmininin İstenebilmesi Durumu
O. Kanun Yollarından Geçerek Kesinleşen Bir İptal Kararının Gereğinin Davalı İdarece Yerine Getirilmemesinden Doğan Bir Tazminat İstemi
P. İptal Davasının Reddedilmesinin İptal Davası Üzerine Açılacak Tam Yargı Davasının Reddedilmesi Anlamına Gelmediği
Q. Usulsüz Sınav Nedeniyle Müfettişliğe Geç Atanma Durumu
R. Yasanın Emredici Kuralı Bulunmakta İken İntibakın Yapılmaması Üzerine Tam Yargı Davası
S. Memurların Parasal Haklarıyla İlgili Olarak Açacakları Davada Belli Bir Miktar Gösterme Zorunluluğunun Bulunmaması
MADDE 1
DOĞRUDAN DOĞRUYA TAM YARGI DAVASI AÇILMASI
A. GENEL AÇIKLAMA
B. 1 ve 5 Yıllık Süreler
C. Sosyal Risk
D. Önbaşvuru
E. Tazminat Dava Dilekçesinin Asliye Hukuk Mahkemesine Verilmesi
F. Ölüm Olayı Nedeniyle Tazminat Davası Açılması
G. Yıkım Eylemi Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini İçin Açılacak Davada Süre
H. İşkence Sebebiyle Ölüm Olayında Tazminat Davası Açma Süresi
İ. Zarar Tespitinin Mahkeme Aracılığıyla Yapılması Halinde Zararın Öğrenme Tarihi Ve Dava Açma Süresinin Başlaması
J. Zararın Sağlık Raporu İle Öğrenilmesinde Dava Açma Süresi
K. Zararın Asliye Hukuk Mahkemesinde Yaptırılan Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Sonucunda Öğrenilmesi Halide Dava Açma Süresi
L. Deprem Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini İçin Açılacak Davada Süre
M. İdari Mercii Tecavüzü
N. Yd İstemi Bulunmayan Davada Nöbetçi Mahkemenin İlk İnceleme Aşamasında Karar Vermesi
O. Sigorta Şirketince Tazminat Davası Açılmasında Süre
MADDE 28
KARARLARIN SONUÇLARI
A. Yargı Kararlarının Yerine Getirilmesi (İnfazı)
a. Danıştay Altıncı Dairesinin Görüşü
b. Danıştay Onuncu Dairesinin Görüşü
c. Danıştay Beşinci Dairesinin Görüşü
d. Danıştay Dördüncü Dairesinin Görüşü
e. Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu'nun Görüşü
B. Yargı Kararlarının Uygulanmasında Süre